Õnnetuste ennetamine 2017

Mereohutusealase ennetustöö edendamine Saare maakonnas erinevate oluliste sihtgruppide seas.

Kestus: 01.03.2017-31.08.2017

Käesoleva Päästeameti poolt rahastatud projekti raames soetatakse ennetustööks vajalik varustus, ennetustöö perioodiks on peamiselt kevad-suvi 2017. Läbi viiakse koolitused ja osaletakse erinevatel turvalisust ja mereohutust propageerivatel üritustel. Sihtrühmaks on eelkõige Saaremaa lapsed ja noored, kellele antakse praktilised veeohutuse alased teadmised. Projekt loob eeldused iga-aastaste ennetusürituste läbiviimiseks lastele ja noortele suveperioodil (koolides, merepäevadel jm). Samuti alustatakse mereohutusalaste infopäevadega kalameestele.

Projekti raames saavad mereohutusalased teadmised Saaremaa koolide 3.-4. klasside õpilased. 2016/2017 õppeaastal õpib neis 650 last. Eesmärk on haarata koolitustega neist umbes kolmandik. Lastele tutvustatakse esmaseid päästevahendeid, nende kasutamist, räägitakse ohtudest merel ja kuidas neid oleks võimalik vältida. Läbivaks teemaks on päästevestide valiku tutvustus ning põhjalik kasutusõpetus koos praktiliste harjutustega. Praktiline osa toimub sadamaalal ja merepääste alustel kus korratakse I osa õpitut, kuidas kasutada päästevahendeid, õpitakse märkama vees hädas-olijat ja kuidas olukorras reaalselt käituda, abi kutsumine ja olemasolevate vahenditega abi osutamine ennast ohtu seadmata.

Kuna kalameestel on korkvestid merel tööd segavaks faktoriks siis kiputakse merele minema üldse vestita. Projekti raames tutvustame rannakaluritele erinevaid päästeveste, nende õiget kasutust ning viime läbi ka vastavaid ülesandeid kaldavees.

Kalurid Soela Sadamas

27. august toimus Soela sadamas mereturvalisuse õppepäev nii kogukonnale kui ka kohalikele kalameestele. Ühte osa päevast võib vaadata: Silvar Mehik Photography kodulehelt: Soela_sadama_infopäev ja Soela_sadama_paadiharjutus

Kogu projekti käigus soetatud varustus on väga oluline osa ennetustöödes, kus teadmised kinnistatakse läbi praktiliste harjutuste. Mereohutusealane ennetustöö lastele ja noortele suurendab kogukonna turvatunnet ning aitab vähendada veeõnnetuste toimumise riski pikema aja jooksul.