Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi tegevusvõimekuse suurendamine

Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi tegevusvõimekuse suurendamine.

Kestus: 01.04.2017 – 30.04.2018
Summa: 9470eur
Rahastus: KÜSK AH17 

KÜSK vabaühenduste arenguhüppe 2017 projektiga anname SVMS-le uue kvaliteedi. Projekti raames edendame merepäästjate erialaste teadmiste valdamist, milleks kavandame liikmetele erinevaid koolitusi. Eelõige keskendume tehnilistele oskustele ja meeskonnatöö arendamisele. SRC (Short Range Sertificate) ehk väikelaeva raadiosideoperaatori koolituse vajadus tuleneb meresõiduohutuse seadusest. Koolitus kujutab endast meresidevahendite väljaõpet. Koolituse läbinu omab piirangutega raadiosideoperaatori või raadioside -operaatori või väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistust.

Navigatsioonikoolitusel käsitletakse laevasõitu erinevates ohuolukordades ja pimedal ajal ning navigatsiooni erinevates raskendatud olukordades. Lisaks oleme plaaninud kiirlaevajuhi koolituse mis kujutab endast merepäästealuste juhtide täiendõpet erinevates rasketes ilmastiku ja mere tingimustes (aluse käitumine erinevates ilmastikuoludes; aluse juhtimine kriisiolukorras; aluse juhtimine pimedas; sildumine, pukseerimine, teisele alusele ja kannatanutele lähenemine) sealjuures ohtu seadmata kannatanute ja päästjate elusid kui ka veesõidukeid. Antud koolitus on teoorias ja praktikas kokku 25 tundi.
Samuti väga oluline on olla merepäästjana värskete meditsiinialaste teadmiste ja oskustega. 

Kriisipsühholoogia koolitus sisaldab kriisiolukordade lahendamiseks ettevalmistust. Arvestades võimalike ohtudega peab meeskond oskama ohtudele reageerida nii, et endi ja lähedalolevate inimeste ja/või kannatanute turvalisus oleks maksimaalselt tagatud. Samuti peab oskama meeskond reageerida juhtumi korral lähedaste käitumisele kui ka meedia ja nn publikuga toime tulema, sealhulgas info edastamine.
Väga oluline on, et professionaalne merepäästja on oskuslik pinnaltpäästja. Paraku I astem läbinu saab vaid kaudsed teadmised antud teemast. Selleks, et tagada merepäästjate endi turvalisus merepääste tööl kui ka oskus aidata uppujat, tuleb läbida mitmenädalane pinnaltpäästja väljaõpe. 

Pinnaltpääste koolitus sisaldab:
1.     Basseiniharjutusi – tagamaks meeste oskused toime tulla sügavamates vetes, tundmaks ennast erinevates olukordades vees kindlalt; sukeldumisvarustuse kasutamine, 50 m ujumine vee all veepinda lõhkumata, 300 m ujumine ajale.
2.     Teooria ja praktika merel – uppunu päästmine merel erinevates tingimustes, eneseohutus ja –päästmine merel, 1,2 meremiili ujumine täisvarustuse; märguanded.

Kõik need võimekused on otseselt suunatud mereturvalisuse ja merepääste tõhustamisele Saare maakonnas – elu- ja varapäästeteenusete arendamisele ja ennetustööle. End koolitades laiendame oma pakutavate teenuste baasi ja tõstame oluliselt ennetustöö kvaliteeti. 

Projekti raames loome SVMSi ka uue kodulehe ja mobiilirakenduse, et parandada sise- ja väliskommunikatsiooni ning tõhustada huvikaitset.